Externý coaching

Home
Up
Pro Natal

Náš partner pre

2%

ProNatal.sk

Pridajte sa aj vy!

English Version

Externý coaching (koučing) - podpora manažérov a pracovníkov firmy, založená na spätnej väzbe neutrálneho posudzovateľa, rozvoj potenciálu pracovníkov 

Externý koučing je  vhodný pre manažérov, najmä TOP manažment, (napr. IKEA 1997) prvú líniu, ale máme výborné skúsenosti i s koučovaním "priamo z miesta" pri strednom manažmente.

Vo firme Volkswagen Slovakia a.s.,  sme v roku 1999 úspešne implementovali spoločný projekt: Externý koučing "z miesta". (klikni)

                  

Projekt bol v marci  2001 nominovaný počas konferencie Nové trendy v personálnom manažmente 2001 na prestížnu cenu HR OSCAR Awards 2000, ako jeden zo štyroch najlepších personálnych projektov na Slovensku.

Konferencia i súťaž boli organizované spoločnosťou MPG.

 

Externý koučing ”Z miesta” (popis pôvodného projektu)


Ciele, prostriedky, odberatelia, premisy a definícia:

Cieľ projektu

Pomôcť (dať podporu “z miesta”) v riadiacej práci supervízorom a tým podporiť vybudovanie silného tímu


Prostriedok

Prostriedkom je coaching (koučing) nezávislým expertom (poradcom). Coaching prebieha formou poradenského procesu, konzultácií a školení v priestoroch na tento účel zariadených a v prípade potreby sa uskutočňuje v priestoroch prevádzky.


Okruh priamych odberateľov služby

Supervízori (SV) – najnižší riadiaci článok manažmentu Volkswagen Slovakia, a.s.


Premisy, z ktorých vychádzame

  • riadiaci pracovník VW (supervízor) je vzorom a príkladom pre podriadených
  • nezávislý coach je podporou bez dotknutia sa zodpovednosti a kompetencií SV
  • externý coaching je dobrovoľná pomoc
  • coaching je prostriedkom na získanie samostatnosti a podporou zručností (riadiaceho) pracovníka (SV)
  • coaching je doplnkom a “nadstavbou” vzdelávacích - kvalifikačných aktivít


Definícia coachingu pre potreby VW

(pôvod v anglickom slove “to coach” – sústavná, permanentná príprava, tréning). Coaching je prístup, ktorý napomáha riadiacemu pracovníkovi zvyšovať kvalitu jeho práce v dvoch základných smeroch: pri podávaní optimálneho výkonu a podpore osobnostného potenciálu. Z pohľadu produktivity sa zameriava na permanentný stabilizovaný výkon a inovatívny prístup k pracovnému procesu. Z hľadiska potrieb riadiaceho pracovníka ide o rozvoj manažérskych kompetencií, otázky identifikácie s pracovným postom a firemnou kultúrou, otázky osobnej spokojnosti, zvyšovanie inšpirácie, duševnej hygieny a kariérového rozvoja supervízorov.


Fázovanie projektu, okruhy externého coachingu a personálne zabezpečenie

1. fáza – informácie o coachingu – 3 týždne (máj 1999)
2. fáza – prvý kontakt – tvorba dohody coach-supevízori – 2 mesiace (jún-júl 1999)
3. fáza – budovanie vzťahu – vytvorenie atmosféry psychologického bezpečia – 3 mesiace (august, september, október 1999)
4. fáza – riešenie problémov – reálna pomoc pre supervízorov v interakcii s ich podriadenými – od novembra 1999
5. fáza – spätná väzba iniciovaná prevažne coachom zameraná na riadiace schopnosti supervízora – od januára 2000
6. fáza – rozvoj supervízorov, individuálne rozvojové programy pre SV – od mája 2000


Okruhy externého coachingu pre SV

1. Riešenie problémov na pracovisku
2. Spätná väzba
3. Osobný a kompetenčný rozvoj, kariérové plánovanie
4. Duševná hygiena a “prerastanie” privátnych a pracovných sfér


Personálne zabezpečenie projektu

Externý coach je odborník v oblasti ľudských zdrojov. Je neutrálny a vytrénovaný i v alternatívnom riešení konfliktov. Okrem role kouča môže pôsobiť i v ďalších rolách – ako tréner, facilitátor, tútor a v odôvodnených prípadoch môže byť mediátorom sporov jednotlivcov alebo tímov.


Stručný popis priebehu projektu

V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia, a.s. sa v nedávnej minulosti hľadal model ako pomôcť mladým manažérom a ako poskytnúť podporu a uľahčiť podmienky na osobný rozvoj skúsenejším /na úrovni supervízora/. Tak, ako expanduje Volkswagen na Slovensku, tak priamo úmerne narastá i potreba nových riadiacich pracovníkov a znásobuje sa tlak na kvalitu starších. Riešenie, ktoré spoločne hľadali Ing. Jaroslav Holeček – člen predstavenstva za personálnu oblasť, Volkswagen Slovakia, a.s. a Dr. Vladimír Labáth,  sa začalo rysovať v priebehu roku 1998.

Výsledkom ich spolupráce bol model koučingu “z miesta”. Model novej formy vzdelávania a poradenstva - koučingu, ktorú na Slovensku zatiaľ nikto v tejto podobe v praxi neoveril. Na spustenie pilotného projektu koučingu bol prizvaný odborník, Mgr. Roland Wagner, ktorý mal skúsenosti z oboch strán – i ako externý poradca a tréner, i ako výcvikový manažér a manažér ľudských zdrojov /predtým v IKEA/. Externý kouč pôsobí priamo v pracovnom prostredí 4 plné pracovné dni v týždni, v súčasnosti už druhý rok.

Koučing v tomto chápaní možno definovať ako prístup, ktorý napomáha riadiacemu pracovníkovi zvyšovať kvalitu jeho práce v troch základných smeroch: pri podávaní optimálneho výkonu, skvalitňovaní medziľudského rozmeru riadiacej práce a podpore osobného potenciálu. Z pohľadu produktivitiy sa zameriava na permanentný stabilizovaný výkon a inovatívny prístup k pracovnému procesu. V interpersonálnom styku koučing napomáha porozumieť interakciám, učeniu novým zručnostiam, rozvíja manažérske kompetencie. Z hľadiska potrieb riadiaceho pracovníka ide o otázky identifikácie s pracovným postom a firemnou kultúrou, dimenzie osobnej spokojnosti, rozvoj tvorivosti, uplatňovanie princípov duševnej hygieny a dôraz na kariérový vývoj supervízorov.

Projekt externého koučingu, koučingu ”na mieste” počíta s niekoľkými fázami. Dosiahnutie stavu, v ktorom manažéri dobrovoľne a iniciatívne navštevujú kouča vyžaduje mnohé kroky. Bez dostatočnej informovanosti, vzájomnej dôvery a istoty, že koučing je zmysluplnou činnosťou iste nemožno počítať s ochotou dobrovoľne podstupovať spätnú väzbu, analýzu správania, individuálne rozvojové programy.

Začiatky projektu boli poznačené nezvykom prijať nové veci a možno i obavami. I keď boli pre individuálne koučovanie pripravené podmienky supervízori sa hlásili iba sporadicky. Prínosom bolo ponúknutie výcviku v koučovaní vlastného podriadeného, ale najväčší zlom nastal, keď kouč začal pravidelne prichádzať na zmenové porady do montážnej haly a po porade bol priestor na rozbor praktických problémov. Následne sa ich učili riešiť alebo trénovali riadiace zručnosti. Táto forma, kde spolu sedí kouč a koučovaný v prirodzenom pracovnom prostredí koučovaného sa osvedčila ako optimálna pre celý tím supervízorov. Uvedený model posilňuje zároveň ich tímovú prácu a dynamiku celého tímu jednej zmeny. Veľmi dobrá a účinná je tiež kombinácia skupinového a individuálneho koučingu. Individuálny koučing je vedený nácvikovo a poradensky a má popri bežnej forme podnikového vzdelávania nadštandardný rozmer – individuálny prístup. Koučing je o dôvere, o vzťahu, o trénovaní, o podpore, ale i o spätnej väzbe. A hlavne – koučing je o vôli koučovaného chcieť na sebe niečo zmeniť.


Záver

Model koučingu “na mieste” vznikol ako reakcia na nedostatočné zužitkovanie tréningových “ziskov” v praxi . Zábrany, resp. bariéry pri uplatňovaní nadobudnutých zručností a poznatkov nie sú ničím novým. Koučing “z miesta” ako dlhodobá podpora sa ukazuje ako vysoko efektívna metóda intenzívnej práce s manažérmi všetkých úrovní. Od novembra 2000 bol úspešne “nasadený” i na prevádzke – Lakovňa a uvažuje sa o jeho rozšírení i na iné prevádzky. Jeho efektivitu sme sa rozhodli objektivizovať prieskumom, ktorého realizáciu sme zadali Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Výsledky prieskumu boli zverejnené 31.3.2001.


Autori

Ing. Jaroslav Holeček
PaedDr. Vladimír Labáth
Ing. Monika Pavláková
Mgr. Roland Wagner


Bratislava, 2001

*************************

Prieskum efektivity externého koučingu vo Volkswagen Slovakia, a.s.: 

"115 podriadených vypovedalo, že po absolvovaní koučingu sa u ich nadriadených (supervízorov) zlepšil štýl riadenia, nadriadení efektívnejšie delegujú, zmenilo sa ich správanie, citlivejšie vnímajú potreby podriadených. Po komplexnom vyhodnotení prieskumu možno konštatovať, že nielen supervízori, ale aj ich podriadení vnímajú koučing pozitívne."

Zuzana Susová: Analýza externého koučingu, máj 2001

******************************

..."od mája 2001 sme na základe úspešného projektu a výbornej spolupráce s VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. započali s externým koučingom "z miesta" i na prevádzke "karosáreň"...

..."od roku 2005 koučujeme i supervízorov v prevádzke BU VW Martin"...

"Za 8 rokov pôsobenia sme  previedli procesom koučingu vo VW viac, ako 500 manažérov a supervízorov".

Roland Wagner, Otto Kovarik, externí kouči

 

Naši klienti


©  Roland Wagner, 1999-2009

Webmaster e-mail: info (a) coach . sk